Przeciągnij i upuść, lub kliknij

Pozostało znaków

Pozostało znaków

Przeciągnij i upuść, lub kliknij

Lub dodaj link z wideo z Youtube:

Pozostało znaków

Pozostało znaków

Regulamin

kazimierzdolny.info

 

1. Postanowienia wstępne

 • 1.1. Właścicielem witryny internetowej kazimierzdolny.info („Witryna Internetowa") jest spółka NOCOWANIE.PL EXTRAMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, przy ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356098, email: bok(at)kazimierzdolny.info („Spółka”).
 • 1.2. Regulamin stosuje się do wszelkich danych i usług, umieszczonych na Witrynie Internetowej lub za jej pośrednictwem (dalej „Usługi"), w szczególności do zamieszczania przez użytkowników oraz przeglądania materiałów tekstowych, grafik, zdjęć, nagrań wideo, materiałów audiowizualnych i innych treści dotyczących w szczególności Kazimierza Dolnego i okolic („Treści").
 • 1.3. Wszelkie zawarte w Witrynie Internetowej rozwiązania służące do umieszczania Treści i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej i stanowią przedmiot praw wyłącznych Spółki. Elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne dane i informacje zamieszczane przez Spółkę w Witrynie Internetowej stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Spółki w sposób inny niż przewidziano w niniejszym regulaminie.
 • 1.4. Użytkownik powinien zaakceptować niniejszy regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Użytkownik może przyjąć regulamin poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług. W przypadku nieprzyjęcia regulaminu użytkownik nie może korzystać z Usług.

2. Warunki korzystania z Witryny Internetowej

 • 2.1. Użytkownikiem Witryny Internetowej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • 2.2. Warunkiem technicznym korzystania z Witryny Internetowej jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.
 • 2.3. W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Witryny Internetowej, w szczególności możliwości zamieszczania Treści (z wyłączeniem możliwości zamieszczania komentarzy dostępnej dla każdego użytkownika), użytkownik powinien założyć konto, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 • 2.4. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator użytkownika („Login”) nie jest zajęty przez innego użytkownika. Jeśli Login jest dostępny, użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług. Jeśli Login nie jest dostępny, użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login. Podczas aktywacji użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail. W procesie aktywacji Spółka przyporządkowuje użytkownikowi hasło.
 • 2.5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu.
 • 2.6. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania użytkownika.
 • 2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu.
 • 2.8. Konta są niezbywalne.
 • 2.9. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Spółkę o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.
 • 2.10. Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną (wobec Spółki i innych osób) za wszelkie działania mające miejsce w ramach jego konta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień regulaminu.

3. Treści w Witrynie Internetowej

 • 3.1. Witryna Internetowa może być wykorzystywana jedynie do zamieszczania Treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Zamieszczanie Treści w Witrynie Internetowej (z wyjątkiem reklam) jest nieodplatne.
 • 3.2. Przesyłając lub zamieszczając w Witrynie Internetowej Treści, użytkownik udziela Spółce bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, zbywalnej licencji z prawem sublicencji na utrwalanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, korzystanie, wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do obrotu, zmienianie Treści oraz opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności, w tym promowaniem Usług, także w innych mediach.
 • 3.3. Ponadto, przesyłając lub zamieszczając w Witrynie Internetowej Treści, użytkownik udziela każdemu innemu użytkownikowi Usług bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, zbywalnej licencji na korzystanie z Treści za pośrednictwem Usług, ich utrwalanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, korzystanie, wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych w granicach regulaminu.
 • 3.4. Prawa własności do Treści pozostają przy użytkowniku zamieszczającym Treści w Witrynie Internetowej.
 • 3.5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Treści dokonywane w celach komercyjnych.
 • 3.6. Użytkownik może korzystać z Treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Spółki oraz innych Użytkowników.
 • 3.7. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danej Treści, Użytkownik może zamieszczać odnośniki prowadzące do Treści. Zabronione jest zamieszczanie odnośników do Treści na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 • 3.8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników Treści i skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Witrynie Internetowej .
 • 3.9. Treści zamieszczane w Witrynie Internetowej przez użytkownika nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada i będzie posiadał w całym toku korzystania z Usług niezbędne zgody na korzystania z Treści w sposób określony regulaminem. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Treści, użytkownik zwolni Spółkę z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot kosztów i wydatków z tego tytułu.
 • 3.10. Zabronione jest zamieszczenie w Witrynie Internetowej przez użytkownika Treści:
 • 3.10.1. naruszających prawa majątkowe osób trzecich, w tym prawa ochrony prywatności i prawa do wizerunku, chyba, że uzyska stosowne zgody,
 • 3.10.2. promujących nienawiść rasową, wyznaniową i etniczną oraz nieuzasadnioną przemoc
 • 3.10.3. zawierających groźby, pornografię lub nagość,
 • 3.10.4. związanych z alkoholem, matrymonialnych lub innych przeznaczonych dla osób dorosłych,
 • 3.10.5. wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
 • 3.10.6. zawierających wirusy i inne złośliwe kody,
 • 3.10.7. zawierających wulgarne treści,
 • 3.10.8. będących wynikiem użycia automatycznych skryptów,
 • 3.10.9. innych niezgodnych z prawem.
 • 3.11. Spółka może okresowo lub całkowicie usunąć w całości lub części Treści naruszające regulamin i/lub uniemożliwić użytkownikowi ich zamieszczanie lub dokonać ich zmian.
 • 3.12. W przypadku naruszenia Regulaminu przez użytkownika, Spółka może czasowo zablokować lub trwale usunąć jego konto.

4. Odpowiedzialność Spółki

 • 4.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników lub osoby trzecie, stanowiące naruszenie postanowień regulaminu. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za legalność Treści zamieszczanych przez użytkowników.
 • 4.2. Spółka ponosi względem użytkownika nie będącego konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej do wysokości 100 zł.
 • 4.3. Względem użytkownika nie będącego konsumentem Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 • 4.4. Odpowiedzialność Spółki względem użytkownika nie będącego konsumentem wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Spółki, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Spółki, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

5. Postępowanie reklamacyjne

 • 5.1. Użytkownik może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Nocowanie.pl Extramedia Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, jeżeli Usługi nie są realizowane przez Spółkę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

 • 6.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 6.2. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Spółka poinformuje na Witrynie Internetowej. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu, użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.
 • 6.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień regulaminu.
 • 6.4. Spółka zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia realizacji wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.
 • 6.5. Wszelkie spory rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki, przy czym postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Spółki nie dotyczy użytkowników będących konsumentami. 

Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 • 1. Dane osobowe użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.
 • 3. Za datę złożenia oświadczenia przez użytkownika uważa się datę aktywacji w Witrynie Internetowej. Oświadczenie użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia umowy.
 • 4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 003518/2011.
 • 5. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 • 6. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Spółkę jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 • 7. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Spółki czynności w ramach świadczenia Usług objętych niniejszym regulaminem.
 • 8. W związku ze świadczeniem Usług opisanych regulaminem, Spółka udostępnia dane użytkowników, konieczne ze względu na świadczone Usługi.
 • 9. Rejestrując konto w Witrynie Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Witrynę Internetową plików "cookies", o ile użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Witryny Internetowej. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z Witryny Internetowej.
 • Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Witryny Internetowej, może jednak spowodować pewne utrudnienia.